Siirry sisältöön

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) Suomen toimintaohjelmassa keskeisiä teemoja ovat kestävä kalastus, kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu, vesiviljely, jalostus ja markkinat, paikallinen kehittäminen sekä meripolitiikka.

Yleiskuvaus 

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto on yksi EU:n työllisyyttä ja taloutta parantamaan pyrkivistä rakenne- ja investointirahastoista. EMKR edistää kestävää kalastusta ja vesiviljelyä, alueellisen työllisyyden ja koheesion lisäämistä erityisesti rannikkoseuduilla sekä kalatuotteiden markkinoille saamista ja jalostusta. Lisäksi rahaston avulla toteutetaan yhdennettyä meripolitiikkaa ja yhteistä kalastuspolitiikkaa.

Vuosien 2021−2027 toimintaohjelman keskeiset tavoitteet ovat kalatalousalan kestävän kasvun tukeminen, alkutuotannon edellytysten turvaaminen, uudistumisen ja innovaatioiden vauhdittaminen sekä ympäristökysymysten yhä parempi huomioiminen. Toimintaohjelman tavoitteisiin pyritään tukemalla sekä yleishyödyllisiä että yritysten omia kehittämis- ja investointihankkeita sekä vauhdittamalla julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä innovaatio-ohjelmien avulla. Ohjelmakauden aikana otetaan käyttöön rahoitusvälineet yritysten rahoituksen saannin turvaamiseksi ja kehitetään innovatiivisia rahoitusmalleja. Kalakantojen ja vesiympäristön tilaa parantaviin toimiin panostetaan ja hyödynnetään paikallisen kehittämisen toimintamallia, joka huomioi alueiden tarpeet ja vahvuudet. Myös tehokas viranomaistoiminta, mukaan lukien kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu, on tärkeässä roolissa ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen ohjelma koostuu EU-tukiosuudesta ja kansallisesta tukiosuudesta. Tuen myöntäminen on keskitetty Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskuksiin.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi Avustukset
  • Ohjelmakausi 2021-2027
  • Budjetti 71,7 miljoonaa euroa (EU-rahoitus) + 66,5 miljoonaa euroa (kansallinen vastinraha-arvio)
  • Kohderyhmä Kalatalousalan yritykset, tutkimusorganisaatiot, järjestöt & julkiset organisaatiot

Lisätietoja