Siirry sisältöön

Euroopan puolustusrahasto on uusi, EU:n budjetista rahoitettava ohjelma, joka käynnistyi vuonna 2021. Rahaston tavoitteena on lisätä Euroopan puolustusteollisuuden ja tutkimusyhteisön kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokapasiteettia. EDF-asetus astui voimaan 12.5.2021. Vuoden 2022 työohjelma julkaistiin 9.6.2022 ja haku on avoinna 9.6.–24.11.2022.

Yleiskuvaus

Rahasto koostuu tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksista, ja siitä voidaan tukea yhteistyössä toteutettavia ja jäsenvaltioiden rajat ylittäviä suorituskykyjen kehittämiseen tähtääviä toimia. Tuettavat toimet kattavat puolustusmateriaalin koko tutkimus- ja kehittämissyklin.

Puolustusrahastosta voidaan myöntää rahoitusta puolustustutkimus- ja kehittämisvaiheen toimille, jotka koskevat uusien puolustusalan tuotteiden, teknologioiden ja tietämyksen kehittämistä, tai jo olemassa olevien tuotteiden ja teknologioiden päivittämistä. Puolustusrahaston alaisia toimia tulisi toteuttaa yhteistyössä vähintään kolmen, kolmessa eri EU-jäsenvaltiossa tai assosioituneessa maassa sijaitsevan, toimijan välillä. Edunsaajina ovat lähtökohtaisesti teollisuus- ja tutkimuskonsortiot. Rahoitusta myönnetään pääasiassa kilpailullisten hakujen kautta ja vuosittaisten työohjelmien mukaisesti. Myönnettävän EU-rahoituksen taso riippuu toimen luonteesta. Puolustustutkimusta voidaan rahoittaa täysimääräisesti, mutta kehittämistoimissa edellytetään kansallista lisärahoitusta jäsenmailta ja/tai teollisuudelta.

Ehdotuksia rahoitettaviksi toimiksi arvioidaan asetuksessa määritetyillä kriteereillä. Arviossa korostuu kehitettävien sotilaallisten suorituskykyjen relevanssi puolustushallintojen tarpeisiin, laatu ja tehokkuus, murroksellisuuspotentiaali, innovatiivisuus ja teknologinen kehitys, Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukyky, EU:n turvallisuus- ja puolustusintressit sekä rajat ylittävän yhteistyön lisääminen (ml. pk-yritykset). Kehittämiskokonaisuuden osalta myös puolustustarvikkeiden elinkaari ja jäsenvaltioiden yhteistyö huomioidaan arvioinnissa.

 

Avaintietoja

 

  • Ohjelmakausi 2021-2027
  • Budjetti Vuosille 2021–2027 yhteensä noin kahdeksan miljardia euroa josta kaksi kolmasosaa on kohdistettu kehittämishankkeisiin ja yksi kolmasosa tutkimushankkeisiin.
    Rahoitus tapahtuu pääasiassa kilpailullisten hakujen sekä vuosittaisten työohjelmien mukaisesti.
    Kohderyhmä: EU:ssa tai ETA-maassa (Norja) rekisteröidyt oikeushenkilöt; yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja pk-yritykset.

Lisätietoja