Siirry sisältöön

Euroopan puolustusrahasto on uusi, EU:n budjetista rahoitettava ohjelma, joka käynnistyi vuonna 2021. Rahaston tavoitteena on lisätä Euroopan puolustusteollisuuden ja tutkimusyhteisön kilpailukykyä, tehokkuutta ja innovaatiokapasiteettia. EDF-asetus astui voimaan 12.5.2021 ja vuoden 2021 työohjelma ja hankehaut julkaistiin 30.6.2021. Haku vuoden 2021 ohjelmiin on avoinna 9.9.–9.12.2021.

Yleiskuvaus

Rahasto koostuu tutkimus- ja kehittämiskokonaisuuksista, ja siitä voidaan tukea yhteistyössä toteutettavia ja jäsenvaltioiden rajat ylittäviä suorituskykyjen kehittämiseen tähtääviä toimia. Tuettavat toimet kattavat puolustusmateriaalin koko tutkimus- ja kehittämissyklin.

Puolustusrahastosta voidaan myöntää rahoitusta puolustustutkimus- ja kehittämisvaiheen toimille, jotka koskevat uusien puolustusalan tuotteiden, teknologioiden ja tietämyksen kehittämistä, tai jo olemassa olevien tuotteiden ja teknologioiden päivittämistä. Puolustusrahaston alaisia toimia tulisi toteuttaa yhteistyössä vähintään kolmen, kolmessa eri EU-jäsenvaltiossa tai assosioituneessa maassa sijaitsevan, toimijan välillä. Edunsaajina ovat lähtökohtaisesti teollisuus- ja tutkimuskonsortiot. Rahoitusta myönnetään pääasiassa kilpailullisten hakujen kautta ja vuosittaisten työohjelmien mukaisesti. Myönnettävän EU-rahoituksen taso riippuu toimen luonteesta. Puolustustutkimusta voidaan rahoittaa täysimääräisesti, mutta kehittämistoimissa edellytetään kansallista lisärahoitusta jäsenmailta ja/tai teollisuudelta.

Ehdotuksia rahoitettaviksi toimiksi arvioidaan asetuksessa määritetyillä kriteereillä. Arviossa korostuu kehitettävien sotilaallisten suorituskykyjen relevanssi puolustushallintojen tarpeisiin, laatu ja tehokkuus, murroksellisuuspotentiaali, innovatiivisuus ja teknologinen kehitys, Euroopan puolustusteollisuuden kilpailukyky, EU:n turvallisuus- ja puolustusintressit sekä rajat ylittävän yhteistyön lisääminen (ml. pk-yritykset). Kehittämiskokonaisuuden osalta myös puolustustarvikkeiden elinkaari ja jäsenvaltioiden yhteistyö huomioidaan arvioinnissa.

 

Avaintietoja

 

  • Ohjelmakausi 2021-2027
  • Budjetti Vuosille 2021–2027 yhteensä noin 8 miljardia euroa (7,014 mrd. € vuoden 2018 hinnoin). Vuosina 2021–2027 budjetista noin 2,6 miljardia euroa (n. 2,3 mrd. € 2018 hinnoin) on allokoitu tutkimukseen ja noin 5,3 miljardia euroa (n. 4,6 mrd. € 2018 hinnoin) kehittämistoimiin.  
    Rahoitus tapahtuu pääasiassa kilpailullisten hakujen sekä vuosittaisten työohjelmien mukaisesti.
    Kohderyhmä: EU:ssa tai ETA-maassa (Norja) rekisteröidyt oikeushenkilöt; yritykset, korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja pk-yritykset.

Lisätietoja