Siirry sisältöön
Uutinen 10.07.2023

EU:n LIFE-ohjelma ja Innovaatiorahasto tukevat konkreettisia ympäristöhankkeita ja puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa

EU rahoittaa tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisäksi myös vihreää siirtymää edistävien ratkaisujen markkinoille viemistä sekä kaupallistamista. Millaisia tukimahdollisuuksia LIFE-ohjelma ja Innovaatiorahasto tarjoavat nyt?

LIFE tukee luonto-, ympäristö- ja ilmastohankkeita

LIFE-ohjelma on Euroopan unionin ainoa ympäristön- ja luonnonsuojelun sekä ilmastotoimien rahasto. Se rahoittaa hankkeita neljästä kokonaisuudesta:

 • luonto ja biodiversiteetti
 • kiertotalous ja elämänlaatu
 • ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen
 • siirtyminen puhtaaseen energiaan

Kohderyhmiä ovat:

 • yritykset
 • kaupungit, kunnat ja muut julkisorganisaatiot
 • tutkimuslaitokset, yliopistot, ammattikorkeakoulut
 • kolmas sektori

LIFE-projekteissa on mahdollisuus toteuttaa konkreettisia ratkaisuja jopa 10 vuoden rahoituksella. Kyseessä ei ole varsinainen TKI-ohjelma, vaan rahoitus kohdistuu ratkaisujen demonstrointiin, käyttöönottoon ja kaupallistamiseen, sekä esimerkiksi politiikkatoimien ja lainsäädännön kehittämiseen, toimeenpanoon ja seurantaan.

Useasta muusta rahoitusohjelmasta poiketen hakija voi hyvin vapaasti päättää itse hankkeen sisällöstä, kunhan tulokset ovat merkittäviä, mitattavia ja EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal) edistäviä. Puhtaan energian siirtymän haut pois lukien varsinaisia konsortiovaatimuksia ei ole.

Suomessa ympäristöministeriö tarjoaa merkittävää osarahoitusta kaikille komission hyväksymille hankkeille.

Innovaatiorahastolta tukea yrityksille puhtaan teknologian käyttöönottoon

Innovaatiorahasto tarjoaa merkittävää rahoitusta puhtaiden teknologioiden käyttöönottoon, erityisesti laitosinvestointeihin. Rahaston tukea voidaan esimerkiksi käyttää skaalaamiseen TKI-projektin jälkeen. Innovaatiorahastossa on erilliset hakukierrokset suurille (vähintään 7,5 miljoonaa euroa) ja pienille (alle 7,5 miljoonaa euroa) hankkeille.

Innovaatiorahaston tuen saaminen edellyttää konkreettisia ja mitattavia päästövähennyksiä.

LIFE:n haut ovat auki vuosittain keväältä syksylle ja Innovaatiorahaston pienet haut samoin, suurten avautuessa syksyllä ja sulkeutuessa keväällä.

Vuoden 2023 hakukierros – ilmasto- ja energiahankkeet

Tänä vuonna LIFE:stä on mahdollista hakea tukea puhtaan energian siirtymän alaohjelmassa mm. seuraaviin teemoihin (projektiryhmän tulee koostua vähintään kolmesta eri jäsenmaasta tulevista toimijoista):

 • energiatarkastusten ja energianhallintajärjestelmien ekosysteemien kehittäminen ja vahvistaminen sekä energiatehokkuustoimenpiteet ja uusiutuvan energian käyttöönotto yritysten välisenä yhteistyönä
 • toimet, jotka tähtäävät kotitalouksien energiaköyhyyden vähentämiseen Euroopassa
 • lämpöpumppujen käytön lisääminen vaihtoehtoisten mallien ja koulutettujen asentajien avulla

Alaohjelmaan toivotaan enemmän hakemuksia yrityksiltä.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja torjunnan alaohjelmassa haetaan ratkaisuja, joilla parannetaan esimerkiksi kaupunkien, maatalouden ja vesistöjen selviytymiskykyä ilmastonmuutoksen vaikutuksille, sekä rahoitetaan ilmastonmuutosta hillitseviä toimia puhtaan energian siirtymän hakujen ulkopuolelle jäävin osin.

Innovaatiorahaston pienten hankkeiden haussa rahoitusta voi hakea vähähiilisten teknologioiden ja prosessien sekä hiilidioksidin käyttöönoton ja varastoinnin menetelmien käyttöönottoon, mukaan lukien uusiutuvan energian laitosten rakentaminen ja käyttöönotto. Innovaatiorahasto on suunnattu yrityksille. Erityisesti pienten hankkeiden hakuun toivotaan hakemuksia pk-yrityksiltä.

Vuoden 2023 hakukierros – ympäristö- ja luontohankkeet

Luonto ja biodiversiteetti -alaohjelmassa haetaan ehdotuksia esimerkiksi metsäkatoa välttävien tuotteiden EU-asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi, Natura 2000 -alueiden hallinnan EU-tason järjestelmän luomiseen sekä luonnonvarojen suojelemiseksi, ylläpitämiseksi ja palauttamiseksi vesi- ja maaekosysteemeissä.

Kiertotalous ja elämänlaatu -alaohjelmassa tavoitellaan kestävää ja kiertotalouteen perustuvaa taloutta sekä ympäristön suojelua mm. jätteidenhallinnan, ilmanlaadun, maaperän, kemikaalien, veden, sekä erilaisten materiaalien aloilla. Esimerkkejä hakuaiheista ovat myös uusien testausmenetelmien käyttöönotto eläinkokeiden korvaamiseksi sekä turvallisten ja kestävien suunnittelukehysten edistäminen.

Miten toimia?

Hae rahoitusta LIFE-ohjelmasta:

 • luonto ja biodiversiteetti sekä kiertotalouden ja elämänlaadun haut 6.9.2023 mennessä
 • ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen haut 21.9.2023 mennessä
 • puhtaan energian siirtymän haut 16.11.2023 mennessä

Lisätietoa hauista:


Hae rahoitusta Innovaatiorahastosta 19.9.2023 mennessä (pienten hankkeiden haku). Lisätietoa hausta:


Kansallinen EU-rahoitusneuvonta tarjoaa maksutonta tukea ja apua hankkeesi EU-rahoitusmahdollisuuksiin liittyen. Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä:

Emmi Nahi
EU-rahoitusasiantuntija
emmi.nahi (at) businessfinland.fi
+358 50 433 7122

Kaikki yhteystiedot