Siirry sisältöön

Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelma koskee ydinenergiaan (fuusio ja fissio) ja säteilysuojeluun liittyviä tutkimustoimia.

Yleiskuvaus

Euratom-ohjelma koostuu fissio- ja fuusiotutkimuksesta sekä Yhteisen tutkimuskeskuksen (Joint Research Centre, JRC) ydinvalvonnan ja ydinturvallisuuden alan toimista. Euratom tukee osaltaan Horisontti Eurooppa -ohjelman tavoitteiden toteutumista synergioiden muodossa.

Euratomin fissio-ohjelma sisältää kolme aihealuetta ja lisäksi Joint Research Centren budjetista (suuret alan tutkimuskeskukset Italian Isprassa, Holannin Pettenissä ja Saksan Karlsruhessa). Nämä kolme osaa ovat käyvien ydinvoimalaitosten turvallisuus, ydinjätehuolto ja säteilysuojelu. Suomalaiset tutkimusorganisaatiot ja voimayhtiöt osallistuvat fissio-ohjelmaan aktiivisesti. Painopisteitä ovat ydinpolttoainetutkimus ja materiaalitekniikka (esimerkiksi uusi tutkimusreaktori Julez Horowitz Ranskan Cadarachessa), käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja säteilysuojelun eräät osa-alueet. Lisäksi ohjelmaan kuuluu alan koulutusta ja verkostoitumista.

Ohjelmassa keskitytään myös fuusioenergian kehittämiseen. Vaikka fuusiovoimaloiden käyttöönotto on vielä kaukainen mahdollisuus, ohjelman tavoitteena on EU:n ydinfuusiota koskevan etenemissuunnitelman täytäntöönpano kohti fuusioon perustuvaa sähköntuotantoa. Ohjelmaan sisältyy fuusion toteutettavuuden demonstrointi energialähteenä käyttämällä olemassa olevia ja tulevia fuusiolaitoksia, kuten ITERiä[1], sekä valmistautuminen tulevia fuusiovoimaloita varten kehittämällä suunnittelukonsepteja, materiaaleja ja teknologioita.

Ohjelmassa kasvatetaan teollisuuden osallistumista ja roolia fuusioenergiaan liittyvissä toimissa. Erityistä huomiota kiinnitetään taitotiedon siirtämiseen fuusiolaboratorioista teollisuudelle, jonka tulisi ottaa vastuu mahdollisen DEMO-laitoksen[2] suunnittelusta sopivana ajankohtana.

JRC:n toteuttamilla suorilla tutkimustoimilla edistetään ydinmateriaalivalvonnan täytäntöönpanoa Euroopassa ja koko maailmassa. Erityistavoitteena  on  ydinpolttoaineen ja reaktoreiden turvallisuuden, ydinjätehuollon ja käytöstä poiston sekä hätätilavalmiuden parantaminen. Toimilla pyritään myös parantamaan ydinalan turva- ja varmuusjärjestelyjä, mukaan lukien ydinmateriaalivalvonta, ydinaseiden leviämisen estäminen, ydinmateriaalien laittoman kaupan torjunta ja forensinen ydinmateriaalitutkinta. JRC tukee myös ydinalan tieteellisen huippuosaamisen lisäämistä standardointia varten ja  tukee unionin politiikkaa ydinturvallisuuden   ja turva-  ja varmuusjärjestelyjen aloilla sekä tähän liittyvän unionin lainsäädännön kehittämistä.

 

[1]   Tutkimuslaitteisto, jolla pyritään todistamaan fuusiovoimalan pääperiaatteet teollisessa mittakaavassa. ITER ei tuota sähköä.
[2]   Fuusioenergian demonstraatiovoimala – laitos, jossa on ITERin jälkeen tarkoitus demonstroida kaikkia fuusiovoimalan osatekijöitä, mukaan lukien sähköntuotanto suljetulla polttoainekierrolla.

Avaintietoja

  • Rahoitustyyppi: Avustukset, julkiset hankinnat, palkinnot, asiantuntijasopimukset
  • Ohjelmakausi: 1.1.2021-31.12.2025
  • Budjetti: 266 (fissio) + 583 (fuusio) ja 532 miljoonaa euroa (JRC)
  • Teemat: Ydinreaktoreiden turvallisuus, ydinjätehuolto ja säteilysuojelu sekä fuusioenergia
  • Kohderyhmät: Kaikki EU:n jäsenmaiden ja assosiaatiomaiden oikeushenkilöt

Lisätietoja